1st Birthday & Cake Smash: Gia1st Birthday Cake Smash: Abelina1st Birthday Cake Smash: Addy1st Birthday Cake Smash: Aiden1st Birthday Cake Smash: Aiden1st Birthday Cake Smash: Alia1st Birthday Cake Smash: Amelia1st Birthday Cake Smash: Ariyanna1st Birthday Cake Smash: Benjamin1st Birthday Cake Smash: Charlotte1st Birthday Cake Smash: Ella1st Birthday Cake Smash: Evan1st Birthday Cake Smash: Hailey1st Birthday Cake Smash: Hattie1st Birthday Cake Smash: Isla1st Birthday Cake Smash: Jackson1st Birthday Cake Smash: Joanna1st Birthday Cake Smash: Joey1st Birthday Cake Smash: Josephine1st Birthday Cake Smash: Lucas1st Birthday Cake Smash: Maelie1st Birthday Cake Smash: Nicholas1st Birthday Cake Smash: Sadie & Juliet1st Birthday Cake Smash: Stassi1st Birthday Cake Smash: Suiyan twinsFirst Birthday Cake Smash:  DeclanFirst Birthday Cake Smash: ColinFirst Birthday Cake Smash: IndieFirst Birthday Cake Smash: JordanFirst Birthday Cake Smash: MariaFirst Birthday Cake Smash: NikoFirst Birthday Cake Smash: Zac