Ashley Halas Photography LLC | 2017 1st Birthday Cake Smash

1st Birthday Cake Smash : Amilia & Angelina

1st Birthday Cake Smash : Amilia & Angelina

1st Birthday Cake Smash : Christopher

1st Birthday Cake Smash : Christopher

1st Birthday Cake Smash : Gianna

1st Birthday Cake Smash : Gianna

1st Birthday Cake Smash : Jake

1st Birthday Cake Smash : Jake

1st Birthday Cake Smash Sammyra

1st Birthday Cake Smash Sammyra

1st Birthday Cake Smash: Arya

1st Birthday Cake Smash: Arya

1st Birthday Cake Smash: Aubrey

1st Birthday Cake Smash: Aubrey

1st Birthday Cake Smash: Ava & Stella

1st Birthday Cake Smash: Ava & Stella

1st Birthday Cake Smash: Avnita

1st Birthday Cake Smash: Avnita

1st Birthday Cake Smash: Bella

1st Birthday Cake Smash: Bella

1st Birthday Cake Smash: Bryce

1st Birthday Cake Smash: Bryce

1st Birthday Cake Smash: Daniella

1st Birthday Cake Smash: Daniella

1st Birthday Cake Smash: Declan

1st Birthday Cake Smash: Declan

1st Birthday Cake Smash: Ellie

1st Birthday Cake Smash: Ellie

1st Birthday Cake Smash: Emmeline

1st Birthday Cake Smash: Emmeline

1st Birthday Cake Smash: Ethan

1st Birthday Cake Smash: Ethan

1st Birthday Cake Smash: Felix

1st Birthday Cake Smash: Felix

1st Birthday Cake Smash: Levi

1st Birthday Cake Smash: Levi

1st Birthday Cake Smash: Maddie

1st Birthday Cake Smash: Maddie

1st Birthday Cake Smash: Mason

1st Birthday Cake Smash: Mason

1st Birthday Cake Smash: Myra

1st Birthday Cake Smash: Myra

1st Birthday Cake Smash: Nola

1st Birthday Cake Smash: Nola

1st Birthday Cake Smash: Scotlyn

1st Birthday Cake Smash: Scotlyn

1st Birthday Cake Smash: Theo

1st Birthday Cake Smash: Theo

1st Birthday Cake Smash: Zachary

1st Birthday Cake Smash: Zachary

2nd Birthday Cake Smash: Ethan

2nd Birthday Cake Smash: Ethan

First Birthday Cake Smash : Cameron

First Birthday Cake Smash : Cameron

First Birthday Cake Smash : Mackenzie

First Birthday Cake Smash : Mackenzie

First Birthday Cake Smash: Annabelle

First Birthday Cake Smash: Annabelle

First Birthday Cake Smash: Morgan

First Birthday Cake Smash: Morgan

First Birthday Cake Smash: Nathan

First Birthday Cake Smash: Nathan

First Birthday Cake Smash: Scarlett

First Birthday Cake Smash: Scarlett

Studio First Birthday: Rynoa

Studio First Birthday: Rynoa